Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BÙI THỊ THẢO NGUYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200623-0010
Ngày nộp: 23/06/2020
Ngày hẹn trả: 10/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả