Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ DUY HÒA- NGUYỄN THỊ THƯ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200623-0001
Ngày nộp: 23/06/2020
Ngày hẹn trả: 10/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong