Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN DANH CHÍN
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200623-0003
Ngày nộp: 23/06/2020
Ngày hẹn trả: 11/08/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong