Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THÁI SƠN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200622-0041
Ngày nộp: 22/06/2020
Ngày hẹn trả: 15/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả