Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200619-0041
Ngày nộp: 19/06/2020
Ngày hẹn trả: 13/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả