Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG MỘNG LINH- NGUYỄN MINH TRÍ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200619-0010
Ngày nộp: 19/06/2020
Ngày hẹn trả: 09/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả