Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CAO TUẤN VIỆT, CAO THỊ BÍCH NGỌC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200618-0017
Ngày nộp: 18/06/2020
Ngày hẹn trả: 10/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả