Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ THÀNH LÂM - LÊ THỊ THÙY DUNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200617-0033
Ngày nộp: 17/06/2020
Ngày hẹn trả: 13/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả