Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TẤN SỸ- CÙ THỊ THANH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200616-0048
Ngày nộp: 16/06/2020
Ngày hẹn trả: 02/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả