Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM VĂN - HỒ THỊ MAI HƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200616-0037
Ngày nộp: 16/06/2020
Ngày hẹn trả: 02/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong