Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN- NGÔ TRUNG THẢO
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200615-0022
Ngày nộp: 15/06/2020
Ngày hẹn trả: 02/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả