Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THANH NGỌ - NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200612-0090
Ngày nộp: 12/06/2020
Ngày hẹn trả: 10/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả