Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HÀ VĂN LẬP - ĐỖ THỊ THU HUYỀN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200612-0078
Ngày nộp: 12/06/2020
Ngày hẹn trả: 13/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả