Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ MAI
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200611-0006
Ngày nộp: 11/06/2020
Ngày hẹn trả: 20/10/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong