Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN VĂN KHÁNH- BÙI THỊ MAI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200611-0018
Ngày nộp: 11/06/2020
Ngày hẹn trả: 14/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả