Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TÔ TIẾN LẬP, NGUYỄN THỊ VĂN CHUNG, NGUYỄN THỊ NGỌC, NGUYỄN VĂN HIẾU, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200610-0084
Ngày nộp: 10/06/2020
Ngày hẹn trả: 15/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả