Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG HỮU CHIẾN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200610-0076
Ngày nộp: 10/06/2020
Ngày hẹn trả: 17/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả