Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN ĐỨC NHẬT - LÊ THỊ HỒNG HOA
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200604-0023
Ngày nộp: 04/06/2020
Ngày hẹn trả: 23/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả