Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐINH HỮU THUẦN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200603-0101
Ngày nộp: 03/06/2020
Ngày hẹn trả: 03/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả