Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ HOA HIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200602-0059
Ngày nộp: 02/06/2020
Ngày hẹn trả: 02/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả