Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THANH TRÚC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200528-0006
Ngày nộp: 28/05/2020
Ngày hẹn trả: 02/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong