Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN VĂN HẬN- HÀ THỊ KIM THANH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200525-0073
Ngày nộp: 25/05/2020
Ngày hẹn trả: 04/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả