Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH QUỐC VĂN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210614-0001
Ngày nộp: 14/06/2021
Ngày hẹn trả: 24/08/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả