Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THỊ HỒNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200508-0076
Ngày nộp: 08/05/2020
Ngày hẹn trả: 09/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả