Kết quả tìm kiếm
Người nộp : A XIH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200424-0003
Ngày nộp: 24/04/2020
Ngày hẹn trả: 10/09/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả