Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM PHI HẢI
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-200422-0008
Ngày nộp: 22/04/2020
Ngày hẹn trả: 07/07/2020
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả