Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN ĐỨC THUYÊN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200415-0022
Ngày nộp: 15/04/2020
Ngày hẹn trả: 01/12/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong