Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ VĂN GIỚI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200331-0016
Ngày nộp: 31/03/2020
Ngày hẹn trả: 29/04/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong