Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN NGỌC TRUNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200323-0088
Ngày nộp: 23/03/2020
Ngày hẹn trả: 07/04/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong