Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐINH HỮU TRƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200312-0001
Ngày nộp: 12/03/2020
Ngày hẹn trả: 06/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả