Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THÁI THU THẢO
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210610-0002
Ngày nộp: 10/06/2021
Ngày hẹn trả: 15/06/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả