Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ THỊ ANH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200302-0076
Ngày nộp: 02/03/2020
Ngày hẹn trả: 06/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả