Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ VĂN DŨNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200226-0082
Ngày nộp: 26/02/2020
Ngày hẹn trả: 06/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả