Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HOÀNG THỊ MINH THƯ
Mã Biên nhận : 000.00.03.H34-210610-0002
Ngày nộp: 10/06/2021
Ngày hẹn trả: 15/06/2021
Nộp tại: Sở Tài chính
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả