Kết quả tìm kiếm
Người nộp : UBND XÃ ĐĂK BLÀ ( DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON NẮNG HỒNG, XÃ ĐĂK BLÀ, ĐIỂM TRƯỜNG THÔN KON DREI, XÃ ĐĂK BLÀ, TP KON TUM, HẠNG MỤC : NHÀ HỌC 02 PHÒNG VÀ HẠNG MỤC PHỤ TRỢ KHÁC)
Mã Biên nhận : 000.00.03.H34-210610-0001
Ngày nộp: 10/06/2021
Ngày hẹn trả: 15/06/2021
Nộp tại: Sở Tài chính
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả