Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN VIẾT CHUNG- LƯU THỊ KIM HIỀN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200121-0027
Ngày nộp: 21/01/2020
Ngày hẹn trả: 02/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả