Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HÀ THỊ MINH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200116-0060
Ngày nộp: 16/01/2020
Ngày hẹn trả: 02/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả