Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HIỆP
Mã Biên nhận : 000.00.15.H34-191212-0002
Ngày nộp: 11/12/2019
Ngày hẹn trả: 25/12/2019
Nộp tại: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả