Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HÀ VĂN LỰC
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-210608-0006
Ngày nộp: 08/06/2021
Ngày hẹn trả: 11/06/2021
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả