Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Lê Thị Mỹ Tiến
Mã Biên nhận : 000.00.09.H34-210608-0002
Ngày nộp: 08/06/2021
Ngày hẹn trả: 29/06/2021
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả