Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Đặng Hà Giang
Mã Biên nhận : 000.00.14.H34-220114-0004
Ngày nộp: 14/01/2022
Ngày hẹn trả: 17/01/2022
Nộp tại: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả