Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯU THỊ HÂN
Mã Biên nhận : 000.00.07.H34-210604-0006
Ngày nộp: 04/06/2021
Ngày hẹn trả: 15/06/2021
Nộp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả