Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HỒ THỊ THANH PHƯỢNG
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-220114-0006
Ngày nộp: 14/01/2022
Ngày hẹn trả: 14/01/2022
Nộp tại: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả