Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ THU HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-220112-0002
Ngày nộp: 12/01/2022
Ngày hẹn trả: 13/01/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong