Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ MẠNH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-220112-0006
Ngày nộp: 12/01/2022
Ngày hẹn trả: 17/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả