Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN NGỌC
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-220112-0001
Ngày nộp: 12/01/2022
Ngày hẹn trả: 21/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong