Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN TÂN
Mã Biên nhận : 000.00.11.H34-220111-0001
Ngày nộp: 11/01/2022
Ngày hẹn trả: 17/01/2022
Nộp tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả