Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN MINH HẢI
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-220111-0010
Ngày nộp: 11/01/2022
Ngày hẹn trả: 14/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả