Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN QUANG SINH
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-220110-0002
Ngày nộp: 10/01/2022
Ngày hẹn trả: 13/01/2022
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong