Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ THU HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-220110-0001
Ngày nộp: 10/01/2022
Ngày hẹn trả: 11/01/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong